ÚVOD

Info: 3.2.2008 - Zahájeno testování designu a příprava textů.
více » « méně

Společnost vznikla sloučením subjektů fyzických osob fy.SAURON a DORA - dozimetrie radonu


UPOZORNĚNÍ k 1.7.2009 změna provozovny z Domu služeb na Hradební čp.52

UPOZORNĚNÍ k 1.6.2019 změna emailovych adres, dora.radon@seznam.cz se již nadále nepoužívá

Debian 4.0, Linux kernel 2.6.25, build: May 4 2008 i686

Apache/2.2.4, build: Jul 30 2007 20:47:19

MiniServX/6.29

DIGITALIZACE

PRO ARCHITEKTY, PROJEKTANTY,
OBCE, MĚSTA


Objednávky:
E-mail:
ann.g@archgeo.cz  gis@archgeo.cz
Telefon: +420 737 823 374

Digitální zpracovaní dat pro potřeby GIS, ÚPD, projektů aj. v prostředí Microstation (*.dgn)
Konvertování vektorových formátu na jiné (např. Microstation (*.dgn) do ESRI (*.shp) nebo jiných
Topologická kontrola dat (přetahy, nedotahy, nekorektní elementy)
Příprava dat pro mapové servry (*.map)
Import vektorových dat do prostředí PostgreSQL/PostGis
Výstupy vektorové grafiky pro tisk, případně do souborů Adobe Acrobat (*.pdf)

Různé:
Program - Stavebně historický průzkum Uh. Hradiště dokumentace
Uherský Brod ÚPD - převod do *.pdf / ukázka vrstev Acrobat Reader 7 nebo vyšší Uh. Brod ÚPD [20MB]
Vyškov ÚPD (02-2015)- ukázka hlavního výkresu Vyškov ÚPD [5,5MB]
Metodika Zlínského kraje soubory
Pracovní data - parkoviště UH google maps
3D model terenu (osa-Z 3x pro vetsi rozdilnost), 20MB model, 15MB textura, webGL teren Buchlovice


kontakt

KONTAKT


UPOZORNĚNÍ
k 1.7.2009 změna provozovny z Domu služeb na Hradební čp.52
k 1.6.2019 změna emailovych adres, dora.radon@seznam.cz se již nadále nepoužívá
Kontaktní informace
Radon
Jméno: Heslo:
Kontaktní osoba:
Vendula Kovaříková
e-mail:
   archgeo@seznam.cz
   radon@archgeo.cz

telefon:
   Telefon: +420 737 823 374
   Telefon: +420 734 440 050
   Telefon: +420 777 711 012

RADON

PRO STAVEBNÍKY, PROJEKTANTY,
REALITNÍ KANCELÁŘE A OBČANY


Objednávky: formulář
E-mail:
archgeo@seznam.cz  radon@archgeo.cz  Telefon: +420 737 823 374

na základě platných zákonů a vyhlášek
dle Zákona č. 18/1997 Sb. dle §6 odst. 4) a 5) - Atomový zákon,
a prováděcí Vyhlášky č. 307/2002 Sb. dle §94 a §95 ve znění Vyhlášky č. 499/2005 Sb.
- dle jejich odkazu na zákon č. 183/2006 - O územním plánování a stavebním řádu.
Také podle platné Vyhlášky pro oceňováni majetku.


A) NA STAVEBNÍ PARCELE

   - stanovení radonového indexu pozemku - pro vydání STAVEBNÍHO POVOLENÍ

B) V BUDOVÁCH

   - stanovení směrných hodnot ve stavbách - ke KOLAUDAČNÍMU ŘÍZENÍ

C) V OBJEKTECH

   - informativní měření OAR - pro občany, znalce, realitní kanceláře, k převodům nemovitostí atd.

Cena měření obsahuje DOPRAVU DO 40km od Uherského Hradiště, měření a zhodnocení situace, vyhotovení posudku stavebního pozemku z hlediska radonového indexu pozemku nebo objektu z hlediska směrných hodnot pro objekt. Měření radonového indexu pozemku se provádí nedestruktivní metodou, vzorky jsou odebírány dle metodiky SÚJB - nízkoprůměrovými tyčemi se ztraceným trotem do hloubky 80cm. Výsledky jsou následujícího dne po odběru vzorků půdního vzduchu. Měření v objektech ke kolaudaci jke uskutečněno integrálními dozimetry po dobu jednoho týdne. Informativní meření pro občany je stanoveno dohodou dle konkrétní situace.


Upozornění pro objednatele:

Pro vyhodnocování výsledku měření na základě vyhlášky č. 499/2005 Sb. má měřící subjekt platné povolení SÚJB - identifikační číslo, včetně platného programu jakosti a platné kalibrační listy měřících přístrojů. firma musí být zapsána do seznamz měřících firem vydaných SÚJB. Ověření platnosti naleznete na stránkách SÚJB. Osoba ZOZ (zkouška odborné způsobilosti) musí mít platné ovědčení SÚJB - přidělené evidenční číslo. Informace o evidovaných subjektech a rozhodnutí jim vydaná naleznete zdeArchGEO s.r.o. - měření, testování analýzy - IČO 27694275.
Identifikační č. SÚJB - 27694275, evidenční č. SÚJB - 294951.
Zkouška odborné způsobilosti - evidenční č. SÚJB - 224022.
Platnost povolení: na dobu neurčitou (31.12.2999).

 

Proč měříme radon? Otázky a odpovědi.


Málokdo ví, co vlastně radon je, kde vzniká, co způsobuje a hlavně proč za něj platit, když chci stavět dům?

více » « méně

   Radon (222Rn) je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Zásadní vliv na obsah radonu má tedy geologické podloží domu. Materiál stavby je také důležitý ovšem většina stavebních materiálů má dne již atesty na hodnoty radonu. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a vizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Jednoduše vzato: radon nám nijak neškodí, ale jeho produkty přeměny, opět radioaktivní, se usazují při dýchání v dýchacím traktu, působí "černobylské ozáření", což může vést k rakovině plic. Jiné nebezpečí související s radonem nebyla zatím prokázána. Měření radonové aktivity je ze Zákona č. 18/1997 Sb. dle § 6 odst. 4) a 5), a Vyhlášky č. 307/2002 Sb. dle § 94, § 95 a vyhlášky č. 499/2005 povinné. Odkazuje na zákon č. 183/2006 - O územním plánování a stavebním řádu. Je nutno je doložit ke stavebnímu povolení a popřípadě ke kolaudaci domu.


Na koho se obrátit, když chci radon změřit?

více » « méně

   Radon měří firmy, které mají splněny zkoušky z odborné způsobilosti, schválený program jakosti měření a zkalibrované měřící přístroje. Firmám povolení měřit uděluje Státní úřad pro jadernou bezpečnost v Praze, který je též kontroluje. Aktuální seznam firem, které mají povolení naleznete na jejich internetových stranách www.sujb.cz. Firmy, které nesplňují podmínky (jejich povolení má prošlou platnost či nejsou na aktuálním internetovém seznamu SÚJB uvedeny), nesmí měřit, a jejich protokoly jsou neplatné. Důležité je datum platnosti do kdy může daná firma provádět měření a vystavovat protokoly o měření.


Jak probíhá měření radonu?

více » « méně

   Ke stavebnímu povolení je vzorek půdního vzduchu (plynu) odebírán z hloubky 80 cm pod povrchem. K odebírání vzorku půdního vzduchu slouží nízkoprůměrové tyče se ztraceným hrotem. Nic se do země nezakopává, ani neponechává na delší dobu. Vzorek vzduchu je dále zaváděn do měřícího přístroje - scintilační komory. Ze souboru hodnot se stanovuje hodnota třetího kvartilu. Tato veličina se udává v kBq.m-3. Dle geologického zhodnocení půdních vzorků a plynopropustnosti zeminy je pozemek zařazen do tří kategorií radonového indexu s nízkým, středním či vysokým radonovým indexem. Na základě vyhodnocení radonového indexu a hodnoty třetího kvartilu projektant navrhne izolace proti radonu. Měření pro kolaudační řízení se provádí za účelem, do jaké míry se podařilo projektovanými opatřeními a jejich realizací snížit objemovou aktivitu radonu pod směrnou hodnotu. Toto měření se provádí pouze u pozemků se středním, popřípadě vysokým radonovým indexem. Dozimetry jsou umístěny v objektu po dobu minimálně jednoho týdne za určitých konzervativních podmínek. Výsledná veličina objemové aktivity radonu se udává v Bq.m-3(v půdě jsou hodnoty tisíckrát větší než v ovzduší) objekt je v protokolu následně zhodnocen dle směrných hodnot vyplývajících z platných předpisů .


Je možné ke stavebnímu řízení použít mapy radonového rizika M 1:200 000?

více » « méně

   Není. Tyto mapy sloužily k jiným účelům. Každý pozemek (či jeho část) podléhající stavebnímu řízení je nutno individuálně změřit. Protokoly se vystavují na konkrétní parcelní čísla. Větší plochy (více pozemků vedle sebe) je možno dle metodiky měřit sítí 10 x 10 m s patřičným posouzením plochy na plynopropustnost a geologii.


Mám pozemek se středním radonovým indexem, co to znamená?

více » « méně

   Pozemky se středním indexem neznamenají důvod k panice. Pouze je třeba s rozmyslem navrhnou patřičnou izolaci, a hlavně zabezpečit její kvalitní provedení svaření či položení. Interval středního radonového indexu je poměrně široký a není nutné hned navrhovat příliš "nákladné" izolace pro tento účel. Projektant by měl být dobře obeznámen s problematikou radonu co hodnoty v protokolu znamenají a jakou izolační technologii použít.


Je radon obsažen ve vodě?

více » « méně

   Ano. Vzhledem k tomu, že studny bývají hluboce položeny, radon z podloží proniká i do vody. Pokud je studna přímo v objektu, může pak jako plyn pronikat do objektu. Pro měření radonu ve vodě musí mít firma zvláštní povolení. Při pití vodysamozřejmě nebezpečí nehrozí, radon jeho dceřinné produkty ovlivňují plicní tkáň pouze při vdechnutí.


Kontrolují se i domy zkolaudované před vydáním zákona 1.7. 2002 o povinnosti měření radonu?

více » « méně

   Tato povinnost není, ale doporučujeme si starší domy zkontrolovat měřením. Nyní je ze zákona stanoveno, že i stavební matriály musí mít atest na radon. Starší domy se mnohdy stavěly z podomácky vyrobených materiálů a hrozí tudíž únik radonu i ze stavebního matriálu (např. z elektrárenského popílku atd.), nebo nemusí být v pořádku základy a izolace - radon přes trhlinky a spáry může unikat do domu. Vzhledem k tomu, že je v ČR větší výskyt radonu, provádí každoročně Státní ústav radiační ochrany z Hradce Králové bezplatnou akci pro občany žijících v domech postavených před rokem 1997.


Jak probíhá bezplatné měření ve Zlínském kraji ?

více » « méně

   Ve Zlínském kraji má toto měření na starosti Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje. Každoročně je vybráno několik vesnic a měst, aby se tohoto bezplatného projektu zúčastnili. K měření jsou používány detektory Ramarn, které se umís»ují po dobu 1 roku do obytné místnosti v rodinném domě nebo do tříd ve školských zařízení staršího roku 1991. Zda je bezplatné měření v daném roce realizováno je nutno se informovat na KÚ ZK.

Vznik a šíření radonu.

více » « méně

leták - dům

Vlastnosti a účinky radonu na lidský organismus.

více » « méně

(Radioaktivní plyn a jeho rozpadové produkty zůstávají v plicích a zhoubně působí na lidský organismus.)

   Radon je přírodní radioaktivní plyn vznikající rozpadem rádia (226Ra) (tzv. emanace) v podložních horninách a zeminách. Má snahu unikat z prostředí s vyšší hustotou prostředí (z horniny a zeminy kde vznikl), do prostředí s nižší hustotou (do ovzduší).

   Tímto je prakticky všudypřítomný a tvoří se svými rozpadovými produkty normální složku venkovního ovzduší. Je bez barvy, chuti a zápachu, chemicky netečný (patří mezi inertní plyny tj. Ne, Ar, Kr, Xe z 8. skupiny prvků v Mendělejevově periodické soustavě prvků ). Radon se rozpouští ve vodě, ale lépe se rozpouští v organických látkách. Radon se s poločasem rozpadu 3,82 dne následně rozpadá na tzv. dceřinné produkty rozpadu radonu: kovy polonium, vizmut a olovo. Tyto kovy mají tu vlastnost, že se usazují na povrchu prachových částic a tvoří tzv. aerosoly, které se volně pohybují po místnosti nebo sedají na předměty v objektech. Radon bohužel neproniká jen do vnější atmosféry, ale za předpokladu, že mu do cesty postavíme objekt, proniká i do obytných místností tohoto objektu, kde se koncentruje, rozpadá a vytváří část vnitřního mikroklimatu, který negativně působí na zdraví člověka.

   Jsou - li radon a jeho rozpadové produkty vdechnuty a» už samotné, či usazené na aerosolové nebo prachové částice, zůstávají v dýchacích cestách, resp. v plicních sklípcích, kde se dále rozpadají, přičemž "bombardují" tenkou plicní výstelku s matečnými buňkami ( sliznici ) vysokými rozpadovými energiemi ( alfa, beta rozpad ). Tyto matečné buňky, které průběžně a po celý život člověka dělením zajiš»ují regeneraci výstelky, jsou zásahem záření poškozeny nebo usmrceny. Tato poškození ( mutace ) se kumulují a po překročení určité meze nevzniká již při dělení funkční buňka výstelky, ale buňka rakovinová. Tato buňka je velká, nefunkční, rychle se množí a vytváří nádor, který časem proroste plícemi a způsobí smrt. Odborníci prokázali, že v případě dlouhodobého působení radonu a jeho dceřiných rozpadových produktů na plíce se prudce zvyšuje možnost vzniku rakoviny. Dle dlouhodobých výzkumů a statistik se dá konstatovat, že ze sta případů onemocnění rakovinou plic přichází 84% na vrub kouření a zbývajících 16% právě na choroby z ozáření radonem a jeho rozpadovými produkty. U zmíněných typů onemocnění se předpokládá, že s rostoucí dávkou ozáření se zvyšuje pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění a že neexistuje žádná mezní, zdraví neškodná dávka, při níž k onemocnění dojít nemůže. Vyhláškou je stanovena pouze hranice, pří níž je ještě riziko vzniku rakoviny únosné. Vědci je odhadováno, že celých 55% z celkového průměrného ročního ozáření lidského organismu je způsobeno radonem a jeho rozpadovými produkty.

Jak se měří radon?

více » « méně

leták - měření

Mapka (ukazka)

více » « méně

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Nové texty 2008 se připravují.


nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text

O NÁS

Nové texty 2008 se připravují.


nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text nějaký text

  Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS!

© 2008-2019 www.archgeo.cz