Archgeo s.r.o

Dozimetrie radonu - měření

Nejčastěji kladené otázky odhledně vzniku, šíření a vyhodnování vlivu Rn222

Málokdo ví, co vlastně radon je, kde vzniká, co způsobuje a hlavně proč za něj platit, když chci stavět dům?

Radon (222Rn) je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká postupnou přeměnou uranu, který je v různých množstvích přítomen ve všech materiálech zemské kůry. Zásadní vliv na obsah radonu má tedy geologické podloží domu. Materiál stavby je také důležitý ovšem většina stavebních materiálů má dne již atesty na hodnoty radonu. Radon sám se přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a vizmutu), ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Jednoduše vzato: radon nám nijak neškodí, ale jeho produkty přeměny, opět radioaktivní, se usazují při dýchání v dýchacím traktu, působí "černobylské ozáření", což může vést k rakovině plic. Jiné nebezpečí související s radonem nebyla zatím prokázána. Měření radonové aktivity je ze Zákona č. 18/1997 Sb. dle § 6 odst. 4) a 5), a Vyhlášky č. 307/2002 Sb. dle § 94, § 95 a vyhlášky č. 499/2005 povinné. Odkazuje na zákon č. 183/2006 - O územním plánování a stavebním řádu. Je nutno je doložit ke stavebnímu povolení a popřípadě ke kolaudaci domu.
Na koho se obrátit, když chci radon změřit?

Radon měří firmy, které mají splněny zkoušky z odborné způsobilosti, schválený program jakosti měření a zkalibrované měřící přístroje. Firmám povolení měřit uděluje Státní úřad pro jadernou bezpečnost v Praze, který je též kontroluje. Aktuální seznam firem, které mají povolení naleznete na jejich internetových stranách www.sujb.cz. Firmy, které nesplňují podmínky (jejich povolení má prošlou platnost či nejsou na aktuálním internetovém seznamu SÚJB uvedeny), nesmí měřit, a jejich protokoly jsou neplatné. Důležité je datum platnosti do kdy může daná firma provádět měření a vystavovat protokoly o měření.

Jak probíhá měření radonu?

Ke stavebnímu povolení je vzorek půdního vzduchu (plynu) odebírán z hloubky 80 cm pod povrchem. K odebírání vzorku půdního vzduchu slouží nízkoprůměrové tyče se ztraceným hrotem. Nic se do země nezakopává, ani neponechává na delší dobu. Vzorek vzduchu je dále zaváděn do měřícího přístroje - scintilační komory. Ze souboru hodnot se stanovuje hodnota třetího kvartilu. Tato veličina se udává v kBq.m-3. Dle geologického zhodnocení půdních vzorků a plynopropustnosti zeminy je pozemek zařazen do tří kategorií radonového indexu s nízkým, středním či vysokým radonovým indexem. Na základě vyhodnocení radonového indexu a hodnoty třetího kvartilu projektant navrhne izolace proti radonu. Měření pro kolaudační řízení se provádí za účelem, do jaké míry se podařilo projektovanými opatřeními a jejich realizací snížit objemovou aktivitu radonu pod směrnou hodnotu. Toto měření se provádí pouze u pozemků se středním, popřípadě vysokým radonovým indexem. Dozimetry jsou umístěny v objektu po dobu minimálně jednoho týdne za určitých konzervativních podmínek. Výsledná veličina objemové aktivity radonu se udává v Bq.m-3(v půdě jsou hodnoty tisíckrát větší než v ovzduší) objekt je v protokolu následně zhodnocen dle směrných hodnot vyplývajících z platných předpisů.

Je možné ke stavebnímu řízení použít mapy radonového rizika M 1:200 000?

Není. Tyto mapy sloužily k jiným účelům. Každý pozemek (či jeho část) podléhající stavebnímu řízení je nutno individuálně změřit. Protokoly se vystavují na konkrétní parcelní čísla. Větší plochy (více pozemků vedle sebe) je možno dle metodiky měřit sítí 10 x 10 m s patřičným posouzením plochy na plynopropustnost a geologii.

Mám pozemek se středním radonovým indexem, co to znamená?

Pozemky se středním indexem neznamenají důvod k panice. Pouze je třeba s rozmyslem navrhnou patřičnou izolaci, a hlavně zabezpečit její kvalitní provedení svaření či položení. Interval středního radonového indexu je poměrně široký a není nutné hned navrhovat příliš "nákladné" izolace pro tento účel. Projektant by měl být dobře obeznámen s problematikou radonu co hodnoty v protokolu znamenají a jakou izolační technologii použít.

Je radon obsažen ve vodě?

Ano. Vzhledem k tomu, že studny bývají hluboce položeny, radon z podloží proniká i do vody. Pokud je studna přímo v objektu, může pak jako plyn pronikat do objektu. Pro měření radonu ve vodě musí mít firma zvláštní povolení. Při pití vodysamozřejmě nebezpečí nehrozí, radon jeho dceřinné produkty ovlivňují plicní tkáň pouze při vdechnutí.

Kontrolují se i domy zkolaudované před vydáním zákona 1.7. 2002 o povinnosti měření radonu?

Tato povinnost není, ale doporučujeme si starší domy zkontrolovat měřením. Nyní je ze zákona stanoveno, že i stavební matriály musí mít atest na radon. Starší domy se mnohdy stavěly z podomácky vyrobených materiálů a hrozí tudíž únik radonu i ze stavebního matriálu (např. z elektrárenského popílku atd.), nebo nemusí být v pořádku základy a izolace - radon přes trhlinky a spáry může unikat do domu. Vzhledem k tomu, že je v ČR větší výskyt radonu, provádí každoročně Státní ústav radiační ochrany z Hradce Králové bezplatnou akci pro občany žijících v domech postavených před rokem 1997.

Jak probíhá bezplatné měření ve Zlínském kraji ?

Ve Zlínském kraji má toto měření na starosti Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje. Každoročně je vybráno několik vesnic a měst, aby se tohoto bezplatného projektu zúčastnili. K měření jsou používány detektory Ramarn, které se umís»ují po dobu 1 roku do obytné místnosti v rodinném domě nebo do tříd ve školských zařízení staršího roku 1991. Zda je bezplatné měření v daném roce realizováno je nutno se informovat na KÚ ZK.