Archgeo s.r.o

Dozimetrie radonu - měřeníVlastnosti a účinky radonu na lidský organismus.

(Radioaktivní plyn a jeho rozpadové produkty zůstávají v plicích a zhoubně působí na lidský organismus.)

Radon je přírodní radioaktivní plyn vznikající rozpadem rádia (226Ra) (tzv. emanace) v podložních horninách a zeminách. Má snahu unikat z prostředí s vyšší hustotou prostředí (z horniny a zeminy kde vznikl), do prostředí s nižší hustotou (do ovzduší).

Tímto je prakticky všudypřítomný a tvoří se svými rozpadovými produkty normální složku venkovního ovzduší. Je bez barvy, chuti a zápachu, chemicky netečný (patří mezi inertní plyny tj. Ne, Ar, Kr, Xe z 8. skupiny prvků v Mendělejevově periodické soustavě prvků ). Radon se rozpouští ve vodě, ale lépe se rozpouští v organických látkách. Radon se s poločasem rozpadu 3,82 dne následně rozpadá na tzv. dceřinné produkty rozpadu radonu: kovy polonium, vizmut a olovo. Tyto kovy mají tu vlastnost, že se usazují na povrchu prachových částic a tvoří tzv. aerosoly, které se volně pohybují po místnosti nebo sedají na předměty v objektech. Radon bohužel neproniká jen do vnější atmosféry, ale za předpokladu, že mu do cesty postavíme objekt, proniká i do obytných místností tohoto objektu, kde se koncentruje, rozpadá a vytváří část vnitřního mikroklimatu, který negativně působí na zdraví člověka.

Jsou - li radon a jeho rozpadové produkty vdechnuty a» už samotné, či usazené na aerosolové nebo prachové částice, zůstávají v dýchacích cestách, resp. v plicních sklípcích, kde se dále rozpadají, přičemž "bombardují" tenkou plicní výstelku s matečnými buňkami ( sliznici ) vysokými rozpadovými energiemi ( alfa, beta rozpad ). Tyto matečné buňky, které průběžně a po celý život člověka dělením zajiš»ují regeneraci výstelky, jsou zásahem záření poškozeny nebo usmrceny. Tato poškození ( mutace ) se kumulují a po překročení určité meze nevzniká již při dělení funkční buňka výstelky, ale buňka rakovinová. Tato buňka je velká, nefunkční, rychle se množí a vytváří nádor, který časem proroste plícemi a způsobí smrt. Odborníci prokázali, že v případě dlouhodobého působení radonu a jeho dceřiných rozpadových produktů na plíce se prudce zvyšuje možnost vzniku rakoviny. Dle dlouhodobých výzkumů a statistik se dá konstatovat, že ze sta případů onemocnění rakovinou plic přichází 84% na vrub kouření a zbývajících 16% právě na choroby z ozáření radonem a jeho rozpadovými produkty. U zmíněných typů onemocnění se předpokládá, že s rostoucí dávkou ozáření se zvyšuje pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění a že neexistuje žádná mezní, zdraví neškodná dávka, při níž k onemocnění dojít nemůže. Vyhláškou je stanovena pouze hranice, pří níž je ještě riziko vzniku rakoviny únosné. Vědci je odhadováno, že celých 55% z celkového průměrného ročního ozáření lidského organismu je způsobeno radonem a jeho rozpadovými produkty.

Jak se měří radon?


...